| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vprašanja

Page history last edited by Irena Vidmar, ŠC Kranj 12 years, 2 months ago

 

 

3. Vprašanja, 27. februar – 11.marec 2012

 

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete..

Powerful questions

 

Request from Bob --> please be so kind to make this page bi-lingual and post your question in Slovenian and English, hvala, Bob


S1 Srednja šola Slovenska Bistrica

Vprašanje:

Globalno pomanjkanje pitne vode je v tem stoletju eden največjih svetovnih problemov. Zdi se nam, da je naslednje vprašanje ključno za našo prihodnost:

 

  1. Kako v 21. stoletju ohraniti pitno vodo?

 


1. 1  Tudi v Sloveniji se pojavljajo vedno večje težave z onesnaženjem pitne vode. Kje so vzroki za onesnaženje vode v vašem kraju in kako ga rešujejo pristojne službe ali krajani sami? (Metoda za delo naj bo prosta izbira.)

1. 2 Ste morda tudi že sami ali bi lahko še kaj naredili za rešitev tega problema? (Navedite predloge ali opišite, kaj ste že naredili za rešitev tega problema.)
1. 3 Zadnje čase se v medijih pojavlja trditev, da bo naslednja svetovna vojna vojna zaradi vode. Ali je mogoče, da ta napoved drži? Komentirajte jo in komentar podprite z dejstvi.

 

 
Global water scarcity is one of the world's biggest problems in this century. We believe the most important question for our future is:

 

1. How to preserve clean drinking water in 21st century?

 

           1. 1 Problems with drinking water in Slovenia are increasing. What are the causes for water pollution in your home-town and how do authorized services or citizens themself solve these problems? (Choose your own method  to answer the question).

           1. 2 Have you ever tried of know you could do something to solve those problems? (List your suggestions or describe what you've done so far)

               1. 3 Lately, the media claims the next world war will be the war for water. Could this statement be true? Comment and support your ideas with facts.

 

Lep pozdrav

Dijaki 2. a razreda SŠSB ;))

 

 

 


S2 Srednja šola za FKZ, Ljubljana

 Vprašanje:

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI (GSO) V SLOVENIJI

Gensko spremenjeni organizmi že nekaj časa »burijo duhove« svetovni javnosti. Že dolgo se gensko spremenjeni organizmi in njihovi produkti uporabljajo v znanosti, farmaciji, vprašljiva pa je njihova uporaba predvsem v prehrani in poljedelstvu. Zanima nas:

 

KAKO JE Z UPORABO GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV IN NJIHOVIH PRODUKTOV V SLOVENIJI?

1.       Na katerih področjih (npr. medicina, znanost, farmacija, prehrambena industrija, in podobno) se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi ali njihovi deli oziroma proizvodi v Sloveniji?

2.       Kateri GSO ali njihovi deli oziroma produkti se uporabljajo v zgoraj navedenih področjih v Sloveniji?

3.       Kaj o uporabi GSO in njihovih delov v medicini, farmaciji in prehrambeni industriji menijo dijaki vaše šole in krajani vašega kraja?

 

Oblika odgovora:

Kot odgovor na prvi dve podvprašanji pričakujemo zgoščen povzetek ugotovitev, ki jih pridobite z vašo raziskavo (intervju s strokovnjaki s posameznih področij, podatki ustreznih inštitucij…). Glede na dobljene podatke lahko le-te predstavite v obliki tabele, lahko tudi grafa.

Kot odgovor na tretje podvprašanje izvedite anketo na šoli in v vašem kraju. Povprašajte jih, kaj menijo o uporabi gensko spremenjenih organizmov in njihovih delov v medicini, v farmaciji in v prehrani človeka. Odgovor naj utemeljijo ( za lažjo predstavo jim navedite po en primer uporabe na posameznem področju). Rezultate ankete predstavite v obliki strnjenih odgovorov ter v obliki grafa (koliko anketiranih uporabo GSO podpira, koliko jih je proti uporabi, koliko anketiranih je neopredeljenih ter kakšni so odgovori (za, proti, neopredeljeni) glede na starost v letih in spol ).

 

Genetically modified organisms (GMOs) in Slovenia

Genetically modified organisms are a theme that is “upsetting the spirits” of the world public in this century. GMOs and their products have been used in science and pharmacy for quite a long time, but there is not much known about the effects of the usage of GMOs and their products in food industry and agriculture, therefore the usage of GMOs in these fields is still questionable.

We would like to know:

WHAT IS THE SITUATION OF USING GMOs AND THEIR PRODUCTS IN SLOVENIA LIKE?

1.       In which fields (e.g., medicine, science, pharmacy, food industry, etc.) are GMOs and their products being used in Slovenia?

2.       Which GMOs or their products are being used in the above mentioned fields in Slovenia?

3.       What do the students of your school and the residents of your town think of using GMOs or their products in medicine, pharmaceutical and food industries?

Outline of the answer:

In response to the first two subsidiary questions we expect an interesting summary of the findings, obtained by your survey (including interviews with experts in various fields, the data from the relevant institutions…). You can also present your findings in tabular form or using graphs.

In response to the third subsidiary question you should interview the students of your school and the residents of your town. Ask them, what they think of using GMOs or their products in medicine, pharmaceutical and food industries. They should justify their answers (to give them a better idea of what you are asking about, present them one of such applications in each of the fields given). Present your findings as an interesting summary of their answers and use graphs (for presentation of the data about how many students/residents think, that the usage of GMOs is OK and how many of them are against the usage of GMOs and their products in the above mentioned fields – analyze the data according to the age and gender of the interviewees).

 

 


S3 Srednja šola Zagorje

Vprašanje:

 

HRANA – ZDRAVJE

 

Znano  je, da sta nezdrava prehrana ter telesna nedejavnost  pomembna dejavnika za razvoj civilizacijskih bolezni (debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, rak …).

Zaradi spremenjenih življenjskih pogojev se je način življenja zelo spremenil. Naše prehranske navade so nezdrave. Prehranjujemo se neredno, izbiramo neprimerna živila, popijemo preveč gaziranih in sladkih pijač, hkrati pa nismo dovolj telesno dejavni. Vse to  lahko povzroča slabo počutje, slabšo delavno in umsko storilnost, vpliva pa tudi na zmanjšano odpornost.

Da bi izboljšali prehranske navade dijakov, so v srednjih šolah uvedli topel obrok za dijake.

 

Naša tema je: Zdrava prehrana dijakov.

 

1. Ugotovite, če je vaša šolska malica (topli obrok) v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja. Spremljajte jedilnik enega tedna.

Tabela: Priporočene energijske in hranilne vrednosti za topli obrok dijaka

Priporočene energijske vrednosti za topli obrok 

2350 - 3530 kJ

 

Priporočene hranilne vrednosti za topli obrok

Ogljikovi hidrati (>50 %)

> 1470 kJ

> 86 g

Maščobe (< 30 %)

< 880 kJ

< 24 g

Beljakovine (10-15 %)

290 - 440 kJ

17 -  26 g

 

 

Dnevni energijski priporočeni vnos za mladostnico je 10500 kJ/dan ter za mladostnika

13000 kJ/dan. Šolska malica (topli obrok) zavzema 20 % - 30 % dnevnega energijskega priporočenega vnosa.

Izdelajte tabelo hranilnih vrednosti in energijske vrednosti toplega obroka za vsak dan. Primerjate s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno - izobraževalnih ustanovah. (Uporabite spletno stran: http://lacna.piksna.net:8080/, ki vam bo v pomoč  pri izračunih).

Pripravite poročilo, če so izbrana živila  obroka v skladu s priporočili.

 

2. Koliko sladkorja povprečno zaužije dijak vaše skupine s pijačami v enem dnevu? Kolikšen delež predstavlja zaužiti sladkor v pijačah, gleda na priporočeni dnevni vnos manj kot 69 g sladkorja (˂ 10 %).

Pripravite poročilo.

 

3. Pripravite načrt, kako bi mladostnika usmerili k pravilnemu in zdravemu načinu prehranjevanja?

Pripravite načrt.

 

FOOD - HEALTH

 

It is known that unhealthy diet and physical inactivity are important factors for the development of civilization diseases (obesity, diabetes, cardiovascular disease, cancer ...).

Because of changed life conditions our way of life has drastically changed. Our dietary habits are unhealthy.  Erratic eating habits, inappropriate food, too many fizzy and sweet drinks and physical inactivity can cause malaise, poor working and mental performance and also reduce immunity. To improve the eating habits of students, warm meals have been introduced at secondary schools.

 

Therefore, our question is: »Do students have an appropriate diet? «

 

1. Find out if your school meals (warm meals) are in accordance with the guidelines of healthy eating. Follow the menu of one week.

 

Table: Recommended energy and nutritional values of a warm meal for a student

 

Recommended energy values of a warm meal

2350 - 3530 kJ

 

Recommended nutritional values of a warm meal

Carbohydrates (>50 %)

> 1470 kJ

> 86 g

Fats (< 30 %)

< 880 kJ

< 24 g

Proteins (10-15 %)

290 - 440 kJ

17 -  26 g

 

 

 

 

 

 

 

Recommended daily energy intake for an adolescent girl is 10500 kJ/day and for an adolescent boy is 13000 kJ/day. A school meal (a warm meal) occupies 20% - 30% of the recommended daily energy intake.

 

Make a table for nutritional and energy values of a warm meal for each day. Compare it with the guidelines of healthy eating in educational institutions (use the website: http://lacna.piksna.net:8080/, which will help you with calculations).

Prepare a report, if chosen meals are in accordance with the recommendations. 

 

2. How much sugar does an average student of your group consume with drinks in one day? What is the proportion of sugar in the consumed drinks according to the recommended daily intake of less than 69 g of sugar (< 10 %)?

Prepare a report.

 

3. Prepare a plan how to direct an adolescent to a proper and healthy diet?

Create a poll. Critically evaluate the results.


S4 Šolski center Krško-Sevnica

Vprašanje:

 

Kako se v vašem okolju kaže nestrpnost do različnih vrst družin (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, partnerska skupnost, zunajpartnerska skupnost)?

 • Kako v vašem razredu/skupini v primerjavi z ostalimi krajani razmišljate o Sloveniji kot liberalni državi in kako so enakovredno zavarovane pravice vseh otrok?
 • Izpostavite tri segmente v naši družbi, ki najbolj vzpodbujajo nestrpnost do različnih vrst družin.

 

Izrazite svoje stališče in ga primerjajte z odzivi iz vašega okolja (anketa v različnih starostnih skupinah) ter primerjavo predstavite v obliki grafa.

 

 

How does your environment reflect intolerance towards different family types (single-parent, non-married partnership, composite family, same-sex partnership)?

 • Is Slovenia enough of a liberal state that it can equally protect the rights of all children?
 • Describe three segments (examples) of our society that encourage intolerance towards families of different types.

 

Express your view and compare it with the responses from your environment (the survey in different age groups) and present the comparison in the form of a graph.

 


S5 Gimnazija Kočevje

Raziskovalno prašanje: Kakšen je pomen osebnega stika pri vsakodnevni komunikaciji v dobi tehnološke družbe 21. stoletja?

 

Podvprašanja:

1. V kakšni meri je osebni stik pri vsakodnevni komunikaciji med mladimi še prisoten?

2. Katere teme so najpogostejše pri komunikaciji na daljavo?

3. Katere so najhujše nevarnosti/slabosti komunikacije na daljavo in katere so njene prednosti?

 

Our question is:

What is the importance of personal contact in daily communication in the era of technological society of the 21th century?

 

1. To what an extent is personal contact in daily communication among youngsters still present?

2. Which topics of conversation are present in communication via technology (and which, on the other hand, still require a personal contact)?

3. What are the major dangers/disadvantages of communication via technology and what are the advantages?

 

 

 


S6 ESIC Kranj

 Vprašanje:

PORABA IN VARČEVANJE Z ENERGIJO
Kako lahko gradbeništvo pripomore k zmanjšanju in varčevanju energije?

 • Kako bi z načrtovanjem gradnje bivališč lahko zmanjšali porabo energije?  V svoji okolici poišči lastnike novogradenj in se pozanimajte o njihovem načrtovanju bivališča  v skladu z varčevanjem energije.

 

 • Primerjava pasivne - aktivne - standardne hiše pri porabi energije. Ugotovi razliko v stroških postavitve med njimi - na terenu preveri, kako ti stroški vplivajo na odločitev, katero izmed naštetih ljudje postavijo.

 

 • Koliko energije prihranimo s toplotno izolacijo bivališč (neizolirana in dobro izolirana hiša)?  Kolikšni so stroški za ogrevanje? Preveri in poizvej doma in pri sorodnikih. Kako so vaša bivališča toplotno izolirana ter ali v prihodnosti načrtujete izbolšanje toplotne izolacije?

 

CONSUMPTION AND SAVING ENERGY

How to reduce and save energy in construction?

 

 • How to reduce energy consumption when planning residence building? Search for the owners of newly-built buildings and find out about their planning regarding saving energy.
 • Comparison of passive - active standard house in energy consumption? What's the difference in cost between the two?
 • How much energy can be saved by insulating residence (non-insulated and well-insulated house)? What is the cost of heating? Check with your relatives. To what extent are your houses insulated? Any plans for further insulation?     

 


S8 Biotehniški center Naklo

Vprašanje:

 

LOČEVANJE ODPADKOV 

Ali na vaši šoli ločujete odpadke in koliko časa jih že ločujete? 

Podrobno opišite način ločenega zbiranja (pred šolo, po hodnikih, v razredih, kabineti, zbornica, lahko tudi doma, kam gredo vsi ločeni odpadki v vašem kraju …). Opišite kako je z upoštevanjem navodil za ločeno zbiranje. Zaželena je fotodokumentacija in demonstracija primerov dobrih praks. 

(Opomba: v kolikor na šoli slučajno še ne ločujete odpadkov, razmislite o uvedbi le-tega. Napišite svoje ideje in možnosti za uvedbo le-tega. Naj vam bo to naše vprašanje izziv, da spremenite vaše dosedanje navade). 

 

Kakšne koše za ločeno zbiranje odpadkov uporabljate (predlagamo fotodokumentacijo)?

Ali mesečno tehtate ločeno zbrane odpadke, v kolikor ja: do kakšnih ugotovitev ste prišli, v kolikor ne, zakaj mislite, da bi bilo to dobro? 

 

Kakšno je vaše mnenje o ločevanju odpadkov na šoli (napišite, kako lahko mladi prispevamo k temu) 

 

 

SEPARATE WASTE COLLECTION

Do you have separate waste collection at your school and if yes how long do you have it?

Describe us how long have you been separately gathering waste (outside school, inside school, in the classroms and other offices in the school, at home, wher does it all the waste in your local area go …) describe the way people are following the instructions for separate waste collection. It is desired to have a lot of photodocumentation.

What kind of waste bin do you use (photos)?

Do you monthly weigh the amount of separate waste collection

 if yes – have you come to any conclusions

 if no – why do you think it could be a good idea to do that.

What is your opinion about separate waste collection at your school, what can you do to improve that?

 


S9 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Vprašanje: Vloga domoljubja v današnji družbi.

V družbi 21. stoletja, ki je podvržena procesu globalizacije, se postavlja vprašanje domoljubja kot še vedno aktualne ali že preživete družbene vrednote. Sodelujoče v projektu želimo vzpodbuditi, da v svoji raziskavi razmišljajo o naslednjih sklopih:

- Pomen domoljubja v preteklosti. Na posameznih primerih prikazati razvoj in prisotnost domoljubja skozi zgodovino; kje je meja med domoljubjem in nacionalizmom...

- Mladi in domoljubje v 21. stoletju. Predstavitev odnosa današnje generacije srednješolcev do vprašanja domoljubja; primerjava odnosa do tega vprašanja med dijaki in njihovimi starši.

- Kako ljudje izkazujemo domoljubna čustva? Predstaviti kako, kje, kdaj, način izkakozvanja domoljubnih čustev; kakšna je vloga države pri vzpodbujanju domoljubja med državljani.

- V raziskavi se osredotočite predvsem na okolje v katerem živite (družina, domači kraj - občina, kraj šolanja, šolski okoliš). 

Ker gre za zelo obširna vprašanja, lahko izberete samo eno podvprašanje oz. en sklop; po želji pa lahko predstavite problematiko v celoti. Način dela, izbiro virov in obliko dogovorov prepuščamo vaši domišljiji in kreativnosti. Želimo vam veliko raziskovalnega elana in pridobljenega znanja.

 

Question: The role of patriotism in a nowadays society.
In the society of the 21st century, which is highly influenced by the process of globalisation, there is a question whether patriotism is still present or is it a value from the past. We would like to encourage the participants in the project to consider the following topics:
-The significance of patriotism in the past. Demonstrate the development and presence of patriotism through history using different examples; where is the line between patriotism and nacionalism...
-Youth and patriotism in the 21st century. Present a nowadays high schoolers' attitude towards the question of patriotism; compare their attitude with their parents' attitude.
-How do we show our patriotic emotions? Present how, where and when do we do it; what is the role of our country when it comes to fostering the patriotism among the citizens.
The topics are quite extensive so you can choose only one; but you can also present the issue entirely if you want to. The methods of work and the form of answers are left to your imagination and creativity.  We wish you a lot of reasearch eagerness and newly gained knowledge.

 


S10 Dvojezična srednja šola Lendava

Vprašanje:

 

SOCIALNA NEENAKOST

Bogastvo, moč in vpliv so med posameznimi skupinami ljudi zelo neenakomerno razporejeni. Tako imajo nekateri več, drugi bistveno manj sredstev za preživetje. Ta neenakost je danes, v 21. stoletju čedalje večja. Bogate države postajajo vedno bolj bogate, države tretjega sveta čedalje bolj revne. Ta razlika se kaže tudi znotraj posameznih držav.

 

Naše vprašanje se glasi:

Kakšno je razmerje v vašem kraju med tistimi z višjim prihodkom in tistimi z nižjim?

 

a)      Kako uspejo preživeti družine, ki imajo drastično nizke prihodke?

Kako morajo te družine porazdeliti denar, da bodo preskrbljene s hrano, vodo, elektriko in bodo zmogle plačati še položnice za davek na hišo oz. najemnino za stanovanje, odvoz smeti, si kupiti potrebščine za osebno higieno. Pri tem upoštevajte, da je lahko mesečni prihodek 4-članske družine 500 evrov. Torej, koliko elektrike, vode, lahko porabijo, koliko hrane lahko kupijo in ali jim ostane še kaj denarja?

 

b)      Kako bi lahko odpravili velike razlike med bogatimi in revnimi?

Predlagajte konkretne rešitve. Menite, da je projekt Venus utopija? Svoj odgovor natančno pojasnite.

 

Oblika odgovora:

Od vas pričakujemo zanimiv zgoščen povzetek spoznanj. Ne pozabite navesti virov.

Izvedite anketo (povprašajte pri prijateljih, sorodnikih – pri različnih starostnih skupinah) in rezultate prikažite s pomočjo grafa. Pojdite tudi do različnih institucij, ki se ukvarjajo s socialno problematiko.

 

Lep pozdrav iz Lendave! :)


Pridružite se nam/Join us - Facebook: Wiki-SUK Lendava - za goste.

 

SOCIAL INEQUALITY

Wealth, power and influence are spread very unevenly among certain groups of people which is why some individuals posess more while others significantly less means for survival. Nowadays, in the 21st century, this inequality keeps growing.  Rich countries continue to get wealthier while the 3rd world countries get poorer. This irregularity is also noticable within some countries.

 

Our question is as follows:

WHAT IS THE RELATION BETWEEN THOSE WITH BIGGER AND THOSE WITH SMALLER INCOME IN YOUR AREA?

 

a)      How do families with drastically low income manage to survive?

How do families divide their money in order to have enough for food, water, electricity and still manage to pay their house bills/rent and taxes and buy hygiene supplies. Take into account, that the monthly income of these families of 4 doesn't exceed 500€. So to sum up, how much electricity and water can they use and how much food can they buy and if they still have some money to save up?

 

b)      How can we bridge the differences between the wealthy and poor?

What is your opinion about »project Venus«? Do you think it is a utopia?  Suggest specific solutions and ellaborate your answers carefully.

 

Outline of the answer:

We're expecting an interesting summary of your research. Don't forget to include the sources.

Do a survey (Interview your friends, relatives – with different age groups) and present your findings using graphs. You can also visit certain institutions that work towards solving social problematics.

 

Greetings from Lendava! :)

The research question was translated for you by Jan Cojhter, Andrea Ambruš, Anamaria Nađ and our teacher Sandra Vida.

 

Comments (3)

Gabriela Zver said

at 5:46 pm on Mar 15, 2012

Hvala lepa. Lep pozdrav iz Lendave. :)

Srednja šola Slovenska Bistrica said

at 2:31 pm on Mar 15, 2012

Pozdravljeni!

Smo se potrudili in vprašanja nekoliko preoblikovali, da bo mogoče malo lažje. Pri metodah pa vam puščamo prosto pot.
Lep pozdrav iz našega konca.
Dijaki ŠOK-a Slovenska Bistrica

Gabriela Zver said

at 7:52 pm on Mar 13, 2012

Naši dijaki imajo vprašanje,
ki se navezuje na vaše raziskovalno vprašanje, in sicer: kakšno obliko
pristopa, dela, odgovora pričakujete od nas? Ker niste tega niste navedli
(nam seveda ustreza tudi ponujena svoboda), nas zanima, če torej sami
izberemo obliko raziskave?
Lep pozdrav, dijaki in mentorica DSŠ Lendava

You don't have permission to comment on this page.