| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Navodila za učitelje

Page history last edited by Bob Hofman 12 years, 5 months ago

KRITERIJI KVALITETE SODELOVANJA na daljavo v Slovenskih učnih krogih

 • pravočasnost opravljene naloge

 • kvaliteta predstavitev, vprašanj, odgovorov in povzetkov

 

Kaj je kvalitetna predstavitev?

 • Poleg besedila je v predstavitev vključena fotografija ali video.

 • Predstavitev izraža skupino in njene posebnosti.

 • Predstavitev vsebuje posebnosti šole in kraja.

 • Je dobro oblikovno in vsebinsko organizirana.

 • Vključuje povezave na šolsko, krajevno spletno stran.

 • Besedilo predstavitve naj bo kratko, obsega naj velikost ekrana.

 

Kaj je kvalitetno vprašanje?

 • Povezano je z razpisano temo.

 • Jasna formulacija ne glede na kulturne razlike.

 • Vprašanje sme imeti podvprašanja(največ tri), da vodi raziskavo v pravo smer.

 • Odprti tip vprašanj.

 • Vprašanje vodi k raziskovanju in kreativnosti.

 • Določena naj bo oblika pričakovanega odgovora (esej, poročilo, anketa, graf,…).

 

Kaj je kvaliteten odgovor?

 • Jasen odgovor brez možnosti napačnega razumevanja z dobro strukturo.

 • Odgovor se začne s predstavitvijo raziskovalnega vprašanja.

 • Vsebuje naj razlago poteka raziskovanja.

 • Navedeni naj bodo viri.

 • Podkrepljen je s slikovnim materialom, grafi, histogrami, tabelami,…

 • Besedilo obsega +/- 250 besed.

 

Kaj je kvaliteten povzetek?

 • Povzetek ni le kopija odgovorov ampak povzema rezultate raziskovanja skupine in partnerjev..

 • Vsebuje zapis o poznavanju teme pred raziskavo, razlago o raziskovalnem vprašanju in predstavitev novih ugotovitev.

 • Vsebuje slikovni material, tabele, grafe,… za boljšo ilustracijo rezultatov.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.