| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Navodila za učitelje

Page history last edited by Bob Hofman 9 years, 9 months ago

KRITERIJI KVALITETE SODELOVANJA na daljavo v Slovenskih učnih krogih

 • pravočasnost opravljene naloge

 • kvaliteta predstavitev, vprašanj, odgovorov in povzetkov

 

Kaj je kvalitetna predstavitev?

 • Poleg besedila je v predstavitev vključena fotografija ali video.

 • Predstavitev izraža skupino in njene posebnosti.

 • Predstavitev vsebuje posebnosti šole in kraja.

 • Je dobro oblikovno in vsebinsko organizirana.

 • Vključuje povezave na šolsko, krajevno spletno stran.

 • Besedilo predstavitve naj bo kratko, obsega naj velikost ekrana.

 

Kaj je kvalitetno vprašanje?

 • Povezano je z razpisano temo.

 • Jasna formulacija ne glede na kulturne razlike.

 • Vprašanje sme imeti podvprašanja(največ tri), da vodi raziskavo v pravo smer.

 • Odprti tip vprašanj.

 • Vprašanje vodi k raziskovanju in kreativnosti.

 • Določena naj bo oblika pričakovanega odgovora (esej, poročilo, anketa, graf,…).

 

Kaj je kvaliteten odgovor?

 • Jasen odgovor brez možnosti napačnega razumevanja z dobro strukturo.

 • Odgovor se začne s predstavitvijo raziskovalnega vprašanja.

 • Vsebuje naj razlago poteka raziskovanja.

 • Navedeni naj bodo viri.

 • Podkrepljen je s slikovnim materialom, grafi, histogrami, tabelami,…

 • Besedilo obsega +/- 250 besed.

 

Kaj je kvaliteten povzetek?

 • Povzetek ni le kopija odgovorov ampak povzema rezultate raziskovanja skupine in partnerjev..

 • Vsebuje zapis o poznavanju teme pred raziskavo, razlago o raziskovalnem vprašanju in predstavitev novih ugotovitev.

 • Vsebuje slikovni material, tabele, grafe,… za boljšo ilustracijo rezultatov.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.